Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

1. Lestarieven

De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur, tijdens welk uur in totaal een half uur op de baan les wordt genoten, in 3 blokken van ongeveer 10 minuten, uitgaande van een twee persoonsbezetting op de baan, en zijn inclusief het gebruik van materiaal.

2. Lesgeld

Het lesgeld voor de geboekte lessen dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan door middel van contante betaling, pinbetaling, bankoverboeking of iDEAL-betaling. Er is geen mogelijkheid tot het betalen per creditcard.

3. Introductieles

Er bestaat per cursist slechts één maal de mogelijkheid van het volgen van een introductieles.

4. Naamsgebonden

Met uitzondering van een 10-lessen-abonnement kunnen de geboekte lessen uitsluitend worden gevolgd door degene op wiens naam het abonnement is geboekt.

5. Verhindering / Restitutie van lesgeld

In geval van verhindering kunnen geboekte lessen tot 48 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Er zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden maar de geannuleerde les kan opnieuw worden ingepland binnen de geldigheidsperiode van het abonnement.
Geboekte lessen die binnen 48 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen op het betreffende abonnement in mindering worden gebracht.

6. Annulering

Het annuleren van lessen kan op verschillende manieren plaatsvinden: fysiek aan de balie of telefonisch tijdens openingstijden.

  • Aan de balie van Ski-Inn
  • Telefonisch tijdens onze openingstijden
  • Per email
  • Per voicemail

Op iedere vorm van annulering gelden de regels zoals omschreven onder kopje  ‘5. Verhindering’

7. Einddatum

Nog te genieten lessen op een afgesloten abonnement, ook die ter vervanging van geannuleerde lessen, kunnen tot uiterlijk de 31e december van het seizoen volgend op het seizoen waarin het abonnement is afgesloten worden afgenomen. Voor niet afgenomen lessen zal geen aanspraak bestaan op restitutie van lesgeld.

Voor de volgende leskaarten geldt een afwijkende einddatum:

  • Zomerskilessen
    Deze leskaart is geldig tot 31 augustus van het lopende seizoen.
  • Aanbieding VIP-dag (Open Dag)
    Deze leskaart is geldig t/m 31 december van het seizoen waarin deze is aangeschaft.

8. Hoogseizoen

Tijdens het hoogseizoen van december t/m de krokusvakantie in februari kan het erg druk zijn op onze indoorbanen en is er een grote kans dat de lesdata en tijden die jouw voorkeur hebben niet beschikbaar zijn. We adviseren je daarom telefonisch contact op te nemen alvorens je een leskaart aanschaft.

9. Eigen risico

De cursist volgt de lessen volledig voor eigen risico. Ski-Inn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het volgen door de cursist van de lessen of enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan een der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

10. Kosten

Ten laste van de cursist komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de cursist voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

11. Wanbetaling

In geval van wanbetaling zal Ski-Inn aan de cursist in rekening mogen brengen haar buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom zullen bedragen, met een minimum van € 150,00, alsmede in geval van een procedure (mede) met betrekking daartoe alle door hem gemaakte proceskosten, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven betreffende. Voorts is de cursist bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 1,25% per maand, te rekenen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening.

Contact